۱۱.۱۱.۱۳۸۹

داستان خواندنی و غمگین “در پی خوشبختی

مرد،,دوباره,آمد,همانجای,قدیمی,روی,پله,های,بانک،,توی,فرو,رفتگی,دیوار,یک,جایی,شبیه,دل,خودش،,کارتن,را,انداخت,روی,زمین،,
دراز,کشید،,کفشهایش,را,گذاشت,زیر,سرش،,کیسه,را,کشید,روی,تنش،,دستهایش,را,مچاله,کرد,لای,پاهایش…
خیابان,ساکت,بود،,فکرش,را,برد,آن,دورها،,کبریت,های,خاطرش,را,یکی,یکی,آتش,زد.
در,پس,کورسوی,نور,شعله,های,نیمه,جان,،,خنده,ها,را,میدید,و,صورت,ها,را,صورتها,مات,بود,و,خنده,ها,پررنگ,،,هوا,سرد,بود،
,دستهایش,سردتر،,مچاله,تر,شد،,باید,زودتر,خوابش,میبرد
صدای,گام,هایی,آمد,و,..,رفت،,مرد,با,خودش,فکر,کرد،,خوب,است,که,کسی,از,حال,دلش,خبر,ندارد،,خنده,ای,تلخ,ماسید,روی,لبهایش.
اگر,کسی,می,فهمید,او,هم,دلی,دارد,خیلی,بد,میشد،,شاید,مسخره,اش,می,کردند،,مرد,غرور,داشت,هنوز،,و,عشق,هم,داشت،,معشوقه,هم,داشت،
,فاطمه،,دختری,که,آن,روزهای,دور,به,مرد,می,خندید،,به,روزی,فکر,کرد,که,از,فاطمه,خداحافظی,کرده,بود,برای,آمدن,به,شهر…
گفته,بود:,بر,میگردم,با,هم,عروسی,می,کنیم,فاطی،,دست,پر,میام,…فاطمه,باز,هم,خندیده,بود.
آمد,شهر،,سه,ماه,کارگری,کرد،,برایش,خبر,آوردند,فاطمه,خواستگار,زیاد,دارد،,خواستگار,شهری،,خواستگار,پولدار،,تصویر,فاطمه,آمد,توی,ذهنش،,فاطمه,دیگر,نمی,خندید…
آگهی,روی,دیوار,را,که,دید,تصمیمش,را,گرفت،,رفت,بیمارستان,،,کلیه,اش,را,داد,و,پولش,را,گرفت,،,مثل,فروختن,یک,دانه,سیب,بود…!!!
حساب,کرد,،,پولش,بد,نبود,،,بس,بود,برای,یک,عروسی,و,یک,شب,شام,و,شروع,یک,کاسبی!!!
پیغام,داد,به,فاطمه,بگویند,دارد,برمیگردد…
یک,گردنبند,بدلی,هم,خرید،,پولش,به,اصلش,نمی,رسید،,پولها,را,گذاشت,توی,بقچه،,شب,تا,صبح,خوابش,نبرد.
صبح,توی,اتوبوس,بود،,کنارش,یک,مرد,جوان,نشست.
-,داداش,سیگار,داری؟
سیگاری,نبود،,جوان,اخم,کرد.
نیمه,های,راه,خوابش,برد،,خواب,میدید,فاطمه,می,خندد،,خودش,می,خندد،,توی,یک,خانه,یک,اتاقه,و,گرم.

چشم,باز,کرد,،,کسی,کنارش,نبود,،,بقچه,پولش,هم,نبود,،,سرش,گیج,رفت,،,پاشد,:
-,پولام,..,پولاااام,.
صدای,مبهم,دلسوزی,می,آمد,،
-,بیچاره,،
-,پولات,چقد,بود؟
-,حواست,کجاست,عمو؟
پیاده,شد,،,اشکش,نمی,آمد,،,بغض,خفه,اش,می,کرد,،,نشست,کنار,جاده,،,از,ته,دل,فریاد,کشید،,جای,بخیه,های,روی,کمرش,سوخت.
برگشت,شهر،,یکهفته,از,این,کلانتری,به,آن,پاسگاه،,بیهوده,و,بی,سرانجام,،,کمرش,شکست,،,دل,برید,،,با,خودش,میگفت,کاشکی,دل,هم,فروشی,بود.

-,پاشو,داداش,،,پاشو,اینجا,که,جای,خواب,نیس,…
چشمهاشو,باز,کرد,،,صبح,شده,بود,،,تنش,خشک,شده,بود,،خودشو,کشید,کنار,پله,ها,و,کارتن,رو,جمع,کرد.
در,بانک,باز,شد,،,حال,پا,شدن,نداشت,،,آدم,ها,می,آمدند,و,می,رفتند.
-,داداش,آتیش,داری؟
صدا,آشنا,بود،,برگشت،,خودش,بود,،,جوان,توی,اتوبوس,،,وسط,پیاده,رو,ایستاده,بود,،,چشم,ها,قلاب,شد,به,هم,،,فرصت
,فکر,کردن,نداشت,،,با,همه,نیرویی,که,داشت,خودشو,پرتاب,کرد,به,سمت,جوان,دزد.
-,آی,دزد,،,آیییییی,دزد,،,پولامو,بده,،,نامرد,خدانشناس,…,آی,مردم,…
جوان,شناختش.
-,ولم,کن,مرتیکه,گدا,،,کدوم,پولا,،,ولم,کن,آشغال,…
پهلوی,چپش,داغ,شد,،,سوخت,،,درست,جای,بخیه,ها,،,دوباره,سوخت,،,و,دوباره,….افتاد,روی,زمین.
جوان,دزد,فرار,کرد.
-,آییی,یی,یییییی
مردم,تازه,جمع,شده,بودند,برای,تماشا،,دستش,را,دراز,کرد,به,سمت,جوان,که,دور,و,دور,تر,میشد,،
-,بگیریتش,..,پو,.,ل,..,ام
صدایش,ضعیف,بود,،,صدای,مبهم,دلسوزی,می,آمد,:
-,چاقو,خورده,…
-,برین,کنار,..,دس,بهش,نزنین,…
-,گداس؟
-,چه,خونی,ازش,میره,…
دستش,را,گذاشت,جای,خالیه,کلیه,اش,،,دستش,داغ,شد
چاقوی,خونی,افتاده,بود,روی,زمین,،,سرش,گیج,رفت,،,چشمهایش,را,بست,و,…,بست,.
نه,تصویر,فاطمه,را,دید,نه,صدای,آدم,ها,را,شنید,،,همه,جا,تاریک,بود,…,تاریک,.

همه,زندگی,اش,یک,خبر,شد,توی,روزنامه,:,یک,کارتن,خواب,در,اثر,ضربات,متعدد,چاقو,مرد,.,همین…
هیچ,آدمی,از,حال,دل,آدم,دیگری,خبر,ندارد,،,نه,کسی,فهمید,مرد,که,بود،,نه,کسی,فهمید,فاطمه,چه,شد,؛مثل,خط,خطی,روی,کاغذ,سیاه,می,ماند,زندگی…
بالاتر,از,سیاهی,که,رنگی,نیست,،,انگار,تقدیرش,همین,بود,که,بیاید,و,کلیه,اش,را,بفروشد,به,یک,آدم,دیگر,،,شاید,فاطمه
,هم,مرده,باشد,،,شاید,آن,دنیا,یک,خانه,یک,اتاقه,گرم,گیرشان,بیاید,و,مثل,آدم,زندگی,کنند,،,کسی,چه,میداند,؟!
کسی,چه,رغبتی,دارد,که,بداند,؟
زندگی,با,ندانستن,ها,شیرین,تر,می,شود,،,قصه,آدم,ها,،,مثل,لالایی,نیست
قصه,آدم,ها,،,قصیده,غصه,هاست,…


هیچ نظری موجود نیست: