آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک
بیشتر برنامه‌ریزی‌ها بر اساس دیدگاه عقلایی، دارای شكل آرمان‌ها و اهداف- طرح‌ها و اقدامات- منابع موردنیاز هستند. در این مدل‌ها ابتدا آرمان‌ها و اهداف سازمانها تبیین شده، سپس طرح‌ها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع موردنیاز برای انجام پروژه برآورد می‌گردند.
۲- برنامه‌ریزی و تغییر
ادامه مطلب