« ویژگیهـای مدیـر موفّق »

مدیر موفق ویژگیهای پیچیده ای دارد که وی را در کسب موفقیتها توان ساخته است . برخی از این ویژگیها را به اختصار به خاطر بسپارید :

ادامه مطلب