آسیب شناسی مدیریت مشارکت جو در سازمانها

آسیب شناسی مدیریت مشارکت جو در سازمانها

یکی از رسالتهای مدیر ، مشارکت دادن زیر دستان در امور است و اجرای این نظام بدون بستر سازیهای مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان ناکام می ماند و حتی به هرج و مرج در فضای سازمان نیز می انجامد که این مساله باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد . از این رو توجه به موانع اجرای صحیح نظام مشارکت در سازمانها از ضروریات است .
● آسیب های وارده به نظام مدیریت مشارکت جو
این آسیبها را می توان معلول موارد زیر دانست :
۱- پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان
۲- عدم مشارکت کارکنان در سازمانها
۳- موانع فرهنگی مشارکت
۴- موانع سازمانی مشارکت

ادامه مطلب