جملات زیبای ناپلئون بناپارت

اپلئون بناپارت : در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس سخنان بزرگان اس ام اس فلسفی جملات زیبا و اموزنده

ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس سخنان بزرگان اس ام اس فلسفی جملات زیبا و اموزنده

ناپلئون بناپارت : نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس سخنان بزرگان اس ام اس فلسفی جملات زیبا و اموزنده

ناپلئون بناپارت : دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

ادامه مطلب