۲۴ ویژگی مدیران بهره ور

آیا شما مدیر کار آمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگی ها که در شما موجود می باشد علامت بزنید این ویژگی ها چنین اند؟
۱) فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می کند.
۲) به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه ای دارد.
۳) به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می نهد.
۴) کارکنان را به کاربرد طیف های گوناگون دانش (خرد؛ معرفت) تشویق می کند.
۵) به هم افزایی (سینرژی) در فکر و عمل؛ اعتقاد قلبی دارد.

ادامه مطلب