۷.۲۲.۱۳۸۹

یاد دوران

هنوز هم به یادت هستم!

چهارده سال است که می خندی در این قاب.. هنوز جوان مانده ای...!
چهارده سال است که می گریم بر این قاب ..چه قدر پیر شده ام...!

هیچ نظری موجود نیست: