۸.۰۷.۱۳۸۹

آماس

امام جعفر صادق
آماس یا ورم بر تن دیدن در خواب بر پنج وجه تعبیر دارد:
۱. افزایش مال
۲. زنی سودمند
۳. پسری برایش به دنیا خواهد امد
۴. حاجتش روا می شود
۵. از غمها نجات می یابد

و اگر همه تن خود را اماس کرده ببیند ، همه آین پنج وجه نصیبش خواهد شد.

ابراهیم کرمانی
اگر در خواب بر تن خود آماس بی‌درد ببیند، به اندازه آن، نان حلال نصیبش خواهد شد.

ابن سیرین
ـ اگر ببیند جایی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به دست خواهد آورد.
ـ اگر جایی از بدن خود را ورم کرده و عفونت کرده ببیند، مال فراوانی به دست خواهد آورد.

هیچ نظری موجود نیست: