۸.۰۷.۱۳۸۹

آهن

وجود آهنگر در خواب، دلالت دارد بر پادشاهی بزرگ و عادل.

امام جعفر صادق
دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می‌شود.
ـ اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می‌آورد، رنج و سختی به او می‌رسد.

ابن سیرین
ـ اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد آورد.

ـ اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند، به اندازه آن مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید.

ـ اگر ببیند آهن به او دادند، به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می‌شود.

ـ اگر ببیند آهن و یا مس ذوب می‌کرد، دلیل آن باشد که از مردم غیبت و بدگویی می‌کند.

ـ اگر مشهور باشد بر پادشاه دلالت دارد و اگر معروف نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است، اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می‌شده، به سختی و دشمنی و .. قابل تعبیر است.

جابر مغربی
اگر ببیند آهنگری می‌کند، مشروط بر اینکه حرفه‌اش آهنگری نباشد، تعبیر چنان است که با کسی دشمنی و خصومت سختی پیدا می‌کند، اگر ببینده خواب آهنگر باشد دلیل آن است که منفعت و سود بسیار به او می‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست: