۸.۰۷.۱۳۸۹

آرد بیز

دیدن غربال در خواب، به این تعبیر است که مردی مصلح و با تقوا و درستکار به خدمت او مقیم می‌شود و کارشان به دولت می‌رسد.

امام جعفر صادق
غربال در خواب بر چهار وجه است:
۱. مردی مصلح و درستکار
۲. زنی فضول
۳. خدمتکار
۴. منفعت کم و ناچیز

ابراهیم کرمانی
دیدن غربال در خواب، دیدار مردی است که در میان دوستان و فامیل و خویشان می‌گردد.

ابن سیرین
ـ دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است.
ـ اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد که زنی خدمتکار دوست او می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: