۸.۰۷.۱۳۸۹

آهو

امام جعفر صادق
تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است:
۱. زن
۲. کنیز
۳. فرزند
۴. منفعت بردن از زنان

ابراهیم کرمانی
ـ اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد.
ـ اگر ببیند گلوی آهو را برید، دو شیزگی دختری را می‌گیرد.
ـ اگر ببیند آهو را از قفاسر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می‌آید.
ـ اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می‌کند.
ـ اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، با زنی غریب زنا می‌کند.
ـ اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، از زنی زیبا مال بسیار به او می‌رسد.
ـ اگر ببیند آهو را می‌کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.
ـ اگر ببیند پوست، گوشت و پیه آهو می‌خورد، از زنی مالی به او می‌رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله‌ای نیست.

ابن سیرین
ـ اگر بدون آنکه به شکار برود دید که آهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می‌گیرد.
ـ اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می‌شود.
ـ اگر ببیند آهویی در خانه‌اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می‌شود.
ـ اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می‌کند.

جابر مغربی
اگر ببیند بچه آهویی گرفت و یا کسی به او داد، تعبیر آن باشد که صاحب فرزندی می‌شود، از کنیزی و یا دختری که تازه به همسری او در آمده است.

هیچ نظری موجود نیست: