۸.۰۷.۱۳۸۹

ابرو

دیدن هر نوع نقصانی در مو و وضعیت ابرو ، دلیل بر نقصان در دین و اعتقاد است.

منوچهر مطیعی تهرانی
ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله‌ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گوید که بیننده خواب بی‌حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می‌گویند و به بدی عمل می کنند. ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است. تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است، به کاری اقدام می‌کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد.

ـ اگر ببیند ابرویش کامل و زیبا شد، به کاری دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش می‌شود.

ـ اگر ببیند ابرویش سفید شده است، بر علم و متانت و وقارش افزوده می شود ولی از ثروت و مالش کاسته خواهد شد.

ابن سیرین
ـ اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.

ـ اگر ببیند ابروهایش ریخت، تعبیر چنان باشد که در دینش خللی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

جابر مغربی
اگر ببیند موی یک ابرویش ریخت و موی ابروی دیگرش کنده شد، در مال و ثروت و جاه و مقامش نقصانی پدید خواهد امد و موقعیتش کاستی می‌گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: