۸.۰۷.۱۳۸۹

ابر

منوچهر مطیعی تهرانی
معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه‌ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره‌مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می‌گیرد که آن زن به او رنج و بلا می‌رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می‌رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

امام جعفر صادق
تعبیر ابر بر نه وجه است:
۱. حکمت
۲. ریاست
۳. پادشاهی
۴. رحمت
۵. پرهیزکاری
۶. عذاب
۷. قحطی
۸. بلا
۹. فتنه

ابراهیم کرمانی
اگر ببیند پاره‌های ابر را جمع کرد و خورد، میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد و در علم و دانش یگانه می‌شود.

ابن سیرین
ـ اگر ببیند ابر در هوا حرکت می‌کند و جا به جا می‌شود ، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می‌کند‌، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می‌فرستد.

ـ اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد، کارش رونق می‌گیرد و صاحب مقام و منزلت می‌شود.

ـ اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد.

ـ اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد.

ـ اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

اسماعیل اشعت
ابر سیاه دلیل بیم و سختی و رنج است و ابر سفید باران زا دلیل خیرو برکت و فراوانی و در عین حال غم و اندوه است.

تام چت ویندرا
ـ اگر ابر در خواب ببیند ، دلیل آن است که اندیشه های دور و دراز دارد و خیال‌پرداز است ، خلاصه اینکه توجه او به مسائل غیر واقعی بسیار است.

ـ اگر ابر باران خیز ببیند، تعبیر آن باشد که تازگی، نشاط، باروری و در نتیجه آرزوی داشتن زندگی تازه و پر آب و رنگ برایش میسر است.

ـ اگر ببیند از ابر بیش از اندازه باران بارید، دلیل پر خطری است که زندگی پر آب و تابش را تهدید می‌کند.

جابر مغربی
ـ اگر ببیند ابر می‌خورد، دلیل آن باشد که گذران زندگی او از راه علم وحکمت است.

ـ اگر ببیند ابر سیاهی بر فراز جایی گسترده است، دلیل غضب الهی بر آن منطقه باشد.

ـ اگر ببیند از ابر باران می‌بارد و او آن باران را می‌خورد، به قدر بارانی که خورده است به او رحمت و نیکی می‌رسد.

ـ اگر ابر در حال باریدن ببیند، دلیل خیر و رحمت الهی است.

ـ اگر کسی را به ابر سیاه نزدیک ببیند، آن شخص به عذاب الهی نزدیکتر است.

ـ اگر ابر باران همراه رعد و برق بیاید، باید از نفرین پدر و مادر بر حذر باشد و بیم آن می رود که نفرین والدین موثر افتد.

ـ اگر خانه‌اش را با ابر فرش شده ببیند، فرزندان و خانواده اش در عالم و حکمت سر آمد خواهند شد.

دانیال
ـ اگر خود را زیر ابر باران زای سفید ببیند، تعبیر چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد.

ـ اگر خود را زیر ابر باران زای زرد ببیند، دلیل آن باشد که بیمار خواهد شد.

ـ اگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می کند به منظوری که این آشنایی دارد می‌رسد.

ـ اگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است ، به رنج و بلا گرفتار می شود و محنت می‌بیند، دلیل این تعبیر آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می‌داد.

ـ اگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرد.

ـ عده ای از معبران را در این مورد عقیده بر این است که زنی خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: