۸.۰۷.۱۳۸۹

آتشدان

امام جعفر صادق
آتشدان در خواب بر دو وجه است:
۱. زن خدمتکار
۲. کنیز

ابن سیرین
ـ دیدن آتشدان در خواب، به مفهوم زنی است که خدمت خانه می‌کند.

ـ دیدن آتشدان آهنی، دلیل آن باشد که زن خدمتکار از بستگان اهل خانه است.

ـ دیدن آتشدان سفالی، دلالت دارد بر آنکه آن زن از نفال افکنان و افراد بی‌اعتقاد و غیر قابل اعتماد است.

ـ اگر آتشدان چوبین ببیند، دلالت دارد بر آنکه زن خدمتکار از بستگان اهل خانه نیست و کارش نفاق افکندن است.

هیچ نظری موجود نیست: