۹.۰۲.۱۳۸۹

ویرانی
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می‌آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جائی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران‌کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می‌کنید

هیچ نظری موجود نیست: