۹.۰۲.۱۳۸۹

هندوانه
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به‌خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

هیچ نظری موجود نیست: