۹.۰۲.۱۳۸۹

یخ
منوچهر مطیعی تهرانی
یخ، در خواب غم و غصه است مخصوصاً اگر خارج از فصل دیده شود. مثلاً در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می‌کنید، از غم و رنج رهائی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می‌بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می‌گیرد نه فصلی که خواب دیده‌‌اید. آب‌شدن یخ به معنی حل‌شدن مشکلات هم می‌تواند باشد.

هیچ نظری موجود نیست: