۸.۱۲.۱۳۸۹

اخته کردن

تام چت ویندرا
در خواب ببیند که او را خته کردند، تفسیر آن از چیده شدن موی سر گرفته تا تسلیم اسلحه در برابر دشمن آشکار می‌شود، این خواب معمولاً با ترس و وحشت توام است تعبیر واضحی با این صورت دارد که خواب بین به‌علت ضعف و ناتوانی بیم دارد از اینکه تحت نفوذ دیگران قرار گیرد.

اگر ببیند به هر صورتی اخته شد، تعبیر آن است که خواب بین از ورود به قلمرو مردی بیمناک است، او ترس دارد که با واقعیت‌های اساسی زندگی روبرو شود و مسئولیتی را به‌عهده بگیرد ، همراه با این ترس بیم ار ناتوانی در رقابت با مردان دیگر هم مطرح می شود و این وحشت وجود دارد که قادر به جلب نظر زنان نیست، از سوی دیگر چنین رویایی می‌تواند نتیجه اعتماد به نفس مفرط خواب‌بین باشد و چنین رویایی به طور ناخود آگاه می‌کوشد از اعتماد به نفس کاذب او بکاهد و تعادلی میان واقع و غیر واقه به وجود آورد.

هیچ نظری موجود نیست: