۸.۲۱.۱۳۸۹

سایبان
منوچهر مطیعی تهرانی
سایبان حمایتی است که از کسی می‌گیرید نه آنکه به شما داده شود. فرق است بین آنکه نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود. سایبان حمایتی است که طلب می‌کنید و می‌گیرید. معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده‌اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می‌گیرند و از جانب او به اصطلاح حمایت می‌شوند. البته این درست است اما در مقیاس محدودتر همان حمایتی است که ما از دیگران می‌طلبیم و می‌گیریم.اگر بیننده خواب در رویای خویش ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمی هست خواب او می‌گوید ممتاز می‌شود و در محیطی که احتمالاً حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می‌شود او حمایت می‌شود و امتیاز می‌یابد. اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکان‌ها، یا طاق ایوان‌ها و یا پیاده‌روهای مسقف مناطق گرمسیری، نشان آن است که حمایتگر بدون شناسائی کمک می‌کند و در واقع حمایت عام است و اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهائی که در پلاژها دیده می‌شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت‌کننده و حمایت‌شونده آشنائی قبلی هست. سایبان اگر درخت، دیوار یا چیزهائی از این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: