۸.۲۲.۱۳۸۹

شربت
منوچهر مطیعی تهرانی
کلمه کلی شربت‌ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی‌‌خوش و به رنگ‌طبیعی باشند مال و سلامت و رفاه و فرح و شادی است. چنانچه مایعی به نام شربت در خواب ببینیم و بچشیم اگر شیرین باشد تعبیر همان است که گفتیم ولی اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر طعم غیر‌شیرین داشته باشد اندوه و رنج است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی خاطر می‌دهد. در مورد رنگ شربت‌ها نیز حکم همین است که اگر به بوی زننده باشند کینه و نفرت تعبیر می‌شود. رنگ‌های غیر‌طبیعی نیز خوب نیستند.

هیچ نظری موجود نیست: