۸.۱۷.۱۳۸۹

خوی

منوچهر مطیعی تهرانی
خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می‌نشیند و این در خواب‌های ما نشانه شرم و حیاست و به زبان گویاتر رو در بایستی است. اگر در خواب احساس کنید که بر چهره‌تان خوی نشسته و دست می‌زنید صورتتان مرطوب است موردی پیش می‌آید که به شما پیشنهادی می‌شود که عملاً پذیرفتنش دشوار است ولی اخلاقاً باید آن را انجام دهید و پیشنهاد‌‌دهنده کسی است که نمی‌توانید خلاف گفته‌اش حرفی بزنید و مخالفت کنید. در حقیقت دچار رو در بایستی می‌شوید.

هیچ نظری موجود نیست: