۸.۱۶.۱۳۸۹

جوراب
منوچهر مطیعی تهرانی
جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می‌روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می‌دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری. اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می‌کنیم که مردم پشت سر ما بد می‌گویند. اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند. اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری می‌کنیم که در نظر مردم سبک می‌شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می‌گردد همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده‌ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده‌ایم رازی هست که در پنهان کردنش می‌کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

هیچ نظری موجود نیست: