۸.۲۳.۱۳۸۹

طبل
منوچهر مطیعی تهرانی
طبل و صدای طبل در خواب های ما کلاً گویای بیهودگی است و پوچی. طبل‌زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل‌زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می‌رساند. اگر بیننده خواب ببیند که طبل می‌زند عملی آن‌چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می‌دهد. کاری می‌کند که حتی توجه دیگران را جلب می‌نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده. اگر در خواب ببینید که کسی طبل می‌زند دیگری عمل بیهوده انجام می‌دهد و بیننده خواب شاهد این کار بی‌نتیجه خواهد بود. صدای طبل دروغ و یاوه است و لاف‌زدن و غلو‌کردن. اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می‌شنوید ولی خود زننده طبل را نمی‌بینید دروغ می‌شنوید یا دیگران درباره شما حرف می‌زنند و احیاناً بدگوئی می‌کنند برخی از معبران نوشته‌‌اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر کرده‌اند که ایجاد فتنه و آشوب می‌کند و بلا می‌آورد. اگر در خواب دیدید که خودتان طبل می‌زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می‌شوید. کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ. این تعبیر برای طبل‌زدن بی‌صدای دیگری هم هست. طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می‌باشید زیرا در کاری غلو می‌کنید و لاف می‌زنید و با شکست و ناکامی رو‌به‌رو می‌شوید.

هیچ نظری موجود نیست: