۸.۲۱.۱۳۸۹

سفر
منوچهر مطیعی تهرانی
سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید. اگر به جائی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود ولی اگر به جائی که می‌روید از جائی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود و تغئیری که پدید می‌آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغئیراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند. وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه‌دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست. اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می‌شوید یا بشارتی به شما می‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست: