۸.۳۰.۱۳۸۹

کنجد
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی بیش از رزق و روزی همیشگی است. اگر در خواب ببینید نانی می‌خورید که بر آن کنجد پاشیده‌اند یا آن را یا کنجد پخته‌اند چیزی بیشتر از حقوق و در آمد مستمر نصیب شما می‌شود. اگر در خواب ببینید که از کنجد روغن می‌گیرید لب و لباب و بهره مالی نصیب شما می‌شود. این مالی است که تحصیل آن به زحمت ممکن است ولی چون به‌دست آوردید هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی‌آورد.

هیچ نظری موجود نیست: