۸.۱۳.۱۳۸۹

بره
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن بره در خواب خوب و بلکه بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده‌اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می‌دارند و سود می‌برند. برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره‌ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره‌ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می‌باشد به‌زودی صاحب فرزند می‌شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره‌ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره‌های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله‌ای که بره‌هائی در میان آن است.

هیچ نظری موجود نیست: