۸.۱۵.۱۳۸۹

جلز
منوچهر مطیعی تهرانی
شنیدن صدای جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغی است که می شنویم و زننده جاز لافزن دروغگوئی است که با او برخورد می‌کنیم. اگر صدای جاز را شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می‌شنویم که از آن خشنود نمی‌شویم. اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می‌زند و خودش به آهنگ آن می‌رقصد و پای می‌کوبد یا شما با آن همراهی می‌کنید و پای می‌کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می‌شوید و انجام می‌دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می‌آورد و یعنی ندامت می‌کشید. از امام صادق (ع) نقل می‌کنند که صدای ناهنجار در خواب دروغی است و عملی است که به نادانی گفته و کرده می‌شود. جازیست در خواب مردی است دروغ گو و لاف زن که خوب دروغ می‌گوید و دروغ‌هایش به دل می‌نشیند و اگر دیدید که خودتان با مهارت جاز می‌زنید به‌راحتی و خوبی دروغ می‌گوئید.

هیچ نظری موجود نیست: