۸.۱۷.۱۳۸۹

خرچنگ

منوچهر مطیعی تهرانی
خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری‌ها که هر طرفش را درست می‌کنید طرف دیگرش خراب می‌شود. ابن سیرین می‌گوید که خرچنگ در خواب مردی است یا اصولاً شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد. این دست و پای متعدد در خواب‌های ما بدهکاری خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می‌شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید. اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می‌خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می‌شود که متعلق به دشمنی بدخواه است.

هیچ نظری موجود نیست: