۸.۳۰.۱۳۸۹

گوجه
منوچهر مطیعی تهرانی
گوجه دو نوع است. گوجه‌فرنگی و گوجه‌درختی که هر دو نوع آن به خاطر طعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی‌ها محسوب می‌شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می‌دهند. خوردن گوجه‌درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری است و غم. گوجه‌فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب.

هیچ نظری موجود نیست: