۸.۱۷.۱۳۸۹

خر مهره
منوچهر مطیعی تهرانی
خرمهره بی‌ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار می‌گیرد. بازی کردن با خرمهره خود فریبی است. آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می‌کنید یا غلو می‌نمائید و خود را غیر از آنچه هستید نشان می‌دهید. ریا می‌کنید و لاف می‌زنید. اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می‌بندید دوست خود را فریب می‌دهید. اگر ببینید به گردن گربه خویش خرمهره می‌آویزید همسر خویش را گول می‌زنید یا زنی دیگر از شما فریب می‌خورد و دروغ می‌شنود.

هیچ نظری موجود نیست: