۸.۳۰.۱۳۸۹

گریه
منوچهر مطیعی تهرانی
گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می‌افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می‌کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق‌هق می‌گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می‌شویم یا اطرافیان ما را بیدار می‌کنند و می‌گویند در خواب گریه می‌کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته‌اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به‌هیچ‌وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می‌شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می‌کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می‌فهمد یا می‌بیند که در خواب ما می‌خندیم یا گریه می‌کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفاً رویاست. یعنی در خواب خودمان را می‌بینیم که گریه می‌کنیم یا دیگری اشک می‌ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است. چنانچه در خواب ببینیم گریه می‌کنیم در روزهای آینده خوشحال می‌شویم و حادثه‌ای خوب برای ما اتفاق می‌افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می‌کندخبری خوش به ما می‌رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می‌خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه می‌کندو بعد به قهقهه می‌خندد خوب نسیت. نه برای آن کسی که می‌خندد و گریه می‌کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می‌‌کندخوب است و جای نگرانی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: