۸.۲۵.۱۳۸۹

قطار
منوچهر مطیعی تهرانی
قطار را در خواب اگر ببینید که می‌آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدائی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید. اگر ببینید قطاری می‌آید و شما به استقبال مسافر آشنائی می‌روید به دیدار بیگانه‌ای خشنود می‌شوید و اگر بیگانه‌ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می‌رسد یا مهمانی برایتان می‌آید. اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می‌آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می‌یابید.

هیچ نظری موجود نیست: