۸.۳۰.۱۳۸۹

کیسه
منوچهر مطیعی تهرانی
کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می‌کند. معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته‌اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست. اگر در خواب بینید کیسه‌ای پاره همراه دارید راز شما فاش می‌شود. اگر ببینید کیسه‌ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می‌کنید. کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: