۸.۱۵.۱۳۸۹

تفنگ
منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی‌کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنانچه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید و اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود. برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، به‌خصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

هیچ نظری موجود نیست: