۸.۲۲.۱۳۸۹

سینهمنوچهر مطیعی تهرانی
سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه‌ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم.چنانچه در خواب ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده تعبیر بر عکس است و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.اگر در خواب ببینیم سینه تنگ شده دل‌تنگ می‌شویم.در خواب حالتی فیزیکی پیش می‌آید که اصطلاحاً می‌گویند بختک روی شخص افتاده. منظور از این حالت خفگی نیست بلکه حالتی است که در خواب احساس آن برایمان پیدا می‌شود. حس می‌کنیم که سینه ما تنگ شده و نفس‌کشیدن دشوار گردیده این حالت است که دلتنگی تعبیر می‌شود. اگر ببینیم سینه ما گرفته به‌طوری‌که نمی‌توانیم حرف بزنیم و به راحتی نفس بکشیم غمی برای ما می‌رسد. دیدن سینه دیگران نیز همین تعابیر را دارد. اگر ببینیم سینه ما چاق و ورزیده شده مانند ورزشکاران سینه پیدا کرده‌ایم روزی می‌یابیم و نعمت‌هائی به ما می‌رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سینه آویخته داشته باشیم نیکو نیست و خواب ما می‌گوید غم و اندوهی را تحمل می‌کنیم که بر سینه ما سنگینی خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت. زنی اگر ببیند سینه‌اش مثل مردان صاف شده و برجستگی آن از بین‌رفته نیکو نیست و از جانب فرزند یا فرزندانش غمناک می‌شود و چنانچه فرزند نداشته باشد از سوی خواهر یا برادرش لطمه می‌خورد یعنی از کسانی که با او هم شیر هستند.

هیچ نظری موجود نیست: