۸.۱۷.۱۳۸۹

خاویار
منوچهر مطیعی تهرانی
خاویار سکه‌های طلایی، دانه‌های مروارید، و قطعات جواهر است و دیدنش در خواب بسیار نیکو است. خاویار هرچه روشن‌تر باشد بهتر است. چنانچه در خواب ببینید خاویار می‌خورید ثروتی عظیم به شما می‌رسد. خریدن خاویار نیز همین تعبیر را دارد و داشتنش. خاویار در خواب از هیچ جهت بد نیست و خوب‌ترین وجه آن این است که ماهی را خودتان صید کرده باشید و خاویار را از شکمش بیرون بیاورید. این به نظر من برابر است با یافتن گنج.

هیچ نظری موجود نیست: