۸.۲۵.۱۳۸۹

کابین
منوچهر مطیعی تهرانی
کابین یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما وارد شده و به معنی اتاق کوچک است.در کشتی‌های مسافربری سابق اتاق‌هائی را در اختیار مسافران قرار می‌دادند کابین می‌گفتند. کابین در خواب‌های ما انعکاسی است از میل به گوشه‌گیری و انزواطلبی که این یا به میل و دلخواه خودتان اتفاق می‌افتد یا تحمیلی است. چنانچه در خواب خود را درون یک کابین دیدید، اعم از کابین تلفن، کابین کشتی یا هر نوع اتاقک دیگر نشان آن است که از دیگران جدا می‌شوید و از حادثه‌‌ای خود را کنار می‌کشید یا حداقل قهر می‌کنید. در خواب در هر اتاق کوچکی باشید و در آن حالت فکر کنید که آن کابین است همان کابین تلقی می‌شود نه اتاق و همان مفهوم انزوا و جدائی و قهر را دارد. اگر دیگری را درون کابین ببینید به دیدار کسی نایل می‌شوید که چندی است از شما دور بوده و او را ندیده‌اید. اگر در خواب ببینید که خودتان درون کابین هستید و دیگری بیرون یا بر عکس او درون کابین باشد و شما در بیرون و در چنین وضعیتی بخواهید با هم حرف بزنید در حالتی که صدای یکدیگر را نمی‌شنوید و در عالم خواب برای شنیدن صدای او و رساندن صدای خویش تلاش کنید نشان آن است که با دیگران اختلاف سلیقه و عقیده پیدا می‌کنید. این تلاش برای رساندن صدا و گرفتن پیام انعکاس اختلاف است بین شما و اطرافیانتان و چنانچه همسرتان درون کابین باشد اختلاف جنبه خانوادگی پیدا می‌کند. چون همسرتان نماینده خانواده است که در خواب بر شما ظاهر می‌گردد.

چنانچه در خواب لباستان درون کابین به میخ آویخته و خودتان در بیرون کابین هستید و نمی‌توانید در را باز کنید که لباستان را بردارید بین شما و همسرتان اختلاف پیدا می‌شود و مدتی از یکدیگر جدا می‌مانید ضمناً آبروی شما مطرح می‌شود. اگر ببینید درون کابین قرار دارید و در این حالت کابین حرکت می‌کند خوب نیست و بهتر است صدقه بدهید تا رفع بلا شود.

هیچ نظری موجود نیست: