۸.۱۳.۱۳۸۹

پست

منوچهر مطیعی تهرانی
پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلاً خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست و یا پست خانه یا پست‌چی ظاهر می‌شوند. همه این‌ها گویای برخورد ما است در آینده با غیرمنتظره‌ها و حوادثی که پیش می‌آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده. اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده به دست شما دادند رازی می‌شنوید و خواب شما می‌گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می‌شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند. اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می‌شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می‌یابید. ابن سیرین می‌گوید اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه‌ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی‌فرستند چه بسا برای بی‌سوادان هم پاکت‌هائی می‌رسد. پست چی مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می‌برید و پولی به دست می‌آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: