۸.۱۸.۱۳۸۹

رفتگر

منوچهر مطیعی تهرانی
اگر ببینیم رفتگری زباله‌های خانه ما را می‌برد غمخواری می‌یابیم که غم و اندوه ما را می‌کاهد و مشکل‌گشائی می‌آید که مشکلات زندگی ما را از میان بر‌می‌دارد. اگر ببینیم رفتگر آمد ولی زباله‌های ما را برد تعبیر خلاف آن است. اگر ببینم خودمان رفتگر شده‌ایم مشکلات دیگران را از بین می‌بریم و غم‌زدائی و چاره‌جوئی می‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: