۸.۱۷.۱۳۸۹

دستبند
منوچهر مطیعی تهرانی
دستبند نیز از چیزهائی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می‌باشد. نوشته‌اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می‌گردد. اگر در خواب ببینید که دستبند بسته‌اید به غم و اندوه گرفتار می‌شوید یا بدهی بار می‌آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می‌کند. نوشته‌اند که اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران‌بهائی بسته کار شوهرش رونق پیدا می‌کند و شأن و شخصیت می‌یابد و سود عایدش می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: