۸.۳۰.۱۳۸۹

کشک
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصاً خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاری است. دیدن کشک‌سائی در خواب فتنه‌انگیزی است و دغل‌کاری. اگر ببینید در خواب کسی برای شما کشک می‌ساید او فتنه می‌انگیزد و گرفتاری و ابتلا به وجود می‌آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک می‌سائید کاری خلاف می‌کنید که مستوجب ملامت می‌شوید. فروختن کشک بهتر از خریدن آن است.

هیچ نظری موجود نیست: