۸.۳۰.۱۳۸۹

گندم
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک‌کرده در خواب ببینید و چه مزرعه‌ای که در آن گندم کاشته باشند. گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می‌یابد و پر‌پول می‌شود ولی این گویای پولی است که به‌دست می‌آورید و هزینه می‌کنید نه پولی که با آن بتوانید پس‌انداز کنید و پولدار شوید. اگر در خواب ببینید کیسه‌ای گندم دارید پول زیادی به‌دست می‌آورید و اگر ببینید انباری گندم دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می‌شوید. اگر مزرعه‌ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره‌مند می‌شوید و هم دیگران. اگر در خواب ببینید نان گندم می‌خورید گرفتار تنگی معاش می‌شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می‌جوید و می‌خورید و تف می‌کنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و از نظر تأمین معاش به شدت در مضیقه می‌افتید.

هیچ نظری موجود نیست: