۸.۱۶.۱۳۸۹

چراغ
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می‌افروزد زنی در زندگیش پیدا می‌شود یا عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه‌مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ به‌خصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می‌کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده‌اند که داشتن چندین چراغ، وجود چندین فرزند را نوید می‌‌هد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امیدبخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می‌روید نشان آن است که به سفری پر سود می‌روید یا مأموریتی به شما می‌دهند که برای شما پیروزی می‌آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

هیچ نظری موجود نیست: