۸.۱۴.۱۳۸۹

پشت
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدیدم که باری به دوش می‌کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود تحمیل می‌کنیم و فشاری بیش از حد توانائی بر آنها وارد می‌آوریم. اگر پشت ما زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آنها که گفته شد بیمار می‌شود و اگر حس کردیم که شلاق خورده‌ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه‌ای برای آنها اتفاق می‌افتد که خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: