۸.۳۰.۱۳۸۹

گاراژ
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ است و نداند برای چه کاری به آنجا آمده است تحولی در زندگی او پیدا می شود. این‌جا منظور از گاراژ ترمینال است، اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ انتظار مسافری را دارد، میهمانی برای او می‌رسد یا خبری به او می‌دهند و اهمیت این خبر و میهمان بستگی به حالت بیننده خواب دارد. اگر خوشحال باشد خبری خوش دریافت می‌کند یا میهمانی برایش می‌رسد که دوستش دارد و چنانچه غمین و گرفته باشد خبری بد به او می‌دهند یا میهمانی مزاحم برای او می‌رسد. اگر بیننده خواب در گاراژ عازم سفر باشد ولی نداند به کجا می‌خواهد برود خوب نیست. اگر جوانی در خواب ببیند در گاراژ است و خود او باید رانندگی کند و عده‌ای مسافر را جا‌به‌جا نماید خوب است زیرا خواب او می‌گوید جوان زندگی خانوادگی تشکیل می‌دهد یا کاری به او محول می‌کنند که چند نفر را زیر فرمان دارد. اگر زن جوانی ببیند در گاراژ است و با شادی انتظار کسی را دارد که نداند کیست صاحب فرزند می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: