۸.۱۸.۱۳۸۹

روبنده

منوچهر مطیعی تهرانی
اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می‌دهد. روبنده مرد و شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد. اگر ببینید که روبنده بسته‌اید شوهری آنچنان‌که گفته شد خواهید داشت. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: