۸.۱۷.۱۳۸۹

چینه دان
منوچهر مطیعی تهرانی
چینه‌دان نقطه ضعف شما است و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می‌آورید و دور می‌افکنید عیب خود را از بین می‌برید.

هیچ نظری موجود نیست: