۸.۱۳.۱۳۸۹

بازوبند

منوچهر مطیعی تهرانی در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می‌رسد. اگر ببیند بازوبند نقره‌ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می‌فرستد. چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می‌رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است. داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می‌شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی‌محبتی می‌شود. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می‌آید

هیچ نظری موجود نیست: