۸.۱۷.۱۳۸۹

درمنوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می‌بندد و مانع کار شما می‌شود و سدی پیش راهتان به وجود می‌آورد. اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر‌می‌دارید و اگر همچنان بسته ماند مشکل شما باقی می‌ماند. معبران قدیم نوشته‌اند در، در خواب زن است و برخی معتقدند که در خواب‌های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوی این‌ها می‌تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف‌های مرد است. اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی‌شناختید، چنانچه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می‌شود و کامیاب می‌گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می‌ماند. اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می‌کنید متعلق به شما است شکسته یا تغئیر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا‌مطلوبی برای شما می‌افتد و معبران نوشته‌اند ابتلا و بلائی پیش می‌آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خانه‌اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته‌اند. برای اهل خانه غمی پیش می‌آید. اگر بیننده خواب ببیند در خانه‌اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به‌وجود‌آمده زنی در زندگیش پیدا می‌شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می‌کند. اگر بیننده خواب ببیند در خانه‌اش کوچک‌ شده همسرش بیمار یا غمگین می‌شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف‌شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می‌رسد. اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده‌اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می‌شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می‌شود. اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می‌گردد و شما هم خوشحال می‌شوید. اگر دیدید در کوچکی در شکم در بزرگ خانه شما به وجود‌آمده همسرتان فرزند دختر می‌آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: