۸.۱۸.۱۳۸۹

ریگ
منوچهر مطیعی تهرانی
ریگ مال و نعمت است به مقداری که می‌بینید و نوشته‌اند دانه‌های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می‌رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می‌یابید. اگر دیدید از زمین ریگ‌ها را جمع می‌کنید به مقداری که برمی‌دارید پول به زحمت حاصل می‌کنید. اگر دیدید ریگ می‌خورید مال خود را مصرف بی‌قاعده می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: